Századok
Menü

Boldog Új Esztendőt kívánunk olvasóinknak!

 

Visszatekintés 2023-ra

 

2023-ban – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – hat számmal jelentkezett a Századok. Ezek összeállítása, szerkesztése során nemcsak a szakmai minőség megőrzésére törekedtünk, hanem arra is, hogy minél szélesebb körben eljussunk az olvasókhoz. Reményeink szerint ez sikerült! A 2023. évi számokra is a sokszínűség jellemző: a publikált tanulmányok, közlemények a legkülönbözőbb történelmi aldiszciplínákhoz (politikatörténet, társadalomtörténet, gazdaságtörténet, jogtörténet stb.) kapcsolódnak. Emellett folytattuk a korábbi gyakorlatot: a tanulmányok egy részét tematikus blokkokba rendezetten közöltük. A 2023/1. és 5. számok blokkjai a nagyvárosról szólnak, mindenekelőtt Budapest történetéből tárnak az olvasók elé eddig ismeretlen epizódokat. A 2. szám tematikus egységében Kapisztrán János életútja, levelezése került a középpontba. Míg a 3. szám tanulmányai az elitek világát: Mária Terézia munkásságát, kapcsolatait, reprezentációját idézik elénk, addig a 4. számban található összeállítás a futball hazai intézmény- és társadalomtörténetébe, a futball és általában a sport kulturális és politikai összefüggéseibe enged betekintést. A 6. szám tematikus fejezete a mecenatúra, a jótékonykodás – izgalmas és tanulságos – 19–20. századi történeteivel ismerteti meg az olvasókat.

A tematikus blokkok vendégszerkesztőinek (2023/3.: G. Etényi Nóra; 2023/4.: Szegedi Péter, Zeidler Miklós; 2023/6.: Klement Judit) munkáját ezúton is köszönjük!

Tematikus összeállításokkal 2024-ben is jelentkezünk, kérjük, olvassák a Századokat 2024-ben is!

 

Tematikus blokkok 2023-ban

 

2023/1. szám

TÁRSADALMI, GAZDASÁGI KIHÍVÁSOK - NAGYVÁROSI VÁLASZOK

Ordasi Ágnes: A faipar és fakereskedelem térformáló hatása a dualizmus kori Fiumében

Umbrai Laura: A budapesti sertéshizlalás és -kereskedelem története a 20. század első felében

Kollár János Miklós: A trianoni menekültek elhelyezésének kérdése és a kislakásépítések Debrecenben

Pilkhoffer Mónika: A városszerkezet és városkép átalakulása Pécsett a két világháború között

 

2023/2. szám

KAPISZTRÁN JÁNOS LEVELEZÉSE - KUTATÁSTÖRTÉNET ÉS PERSPEKTÍVÁK

Letizia Pellegrini: Európa és a középkor határvidékén. A Kapisztrán-levelezés, a Magyar Királyság és az oszmán hódítás

Klaniczay Gábor: Kapisztrán János, a prédikátor és csodatevő élő szent Magyarországon

Galamb György: Kapisztrán János magyarországi levelezése. Szöveghagyomány és megközelítési szempontok

 

2023/3. szám

FRANK TIBORRA EMLÉKEZÜNK

Borhi László: Moszkvában már 1943-ban eldőlhetett Erdély sorsa… Szeretett tanárom, Frank Tibor emlékére

Lojkó Miklós: Alapjogok, alkotmánytan és államhatalom. Concha Győző angol alkotmányértelmezésének távlatai

Hermann Róbert: Az újságíró-százados és a főhadnagy. Zerffi Gusztáv és Arthur von Seherr Thoss gróf konfliktusa 1849 júniusában

Elbe István: A Shakespeare-ház. Egy Kossuth-emlékjel az Országos Széchényi Könyvtárban

 

PRAGMATIZMUS, HAGYOMÁNY ÉS MODERNIZÁCIÓ – MÁRIA TERÉZIA CSÁSZÁRNÉ ÉS KIRÁLYNŐ – Vendégszerkesztő: G. Etényi Nóra

G. Etényi Nóra: Bevezető

Mezey Barna: A Pragmatica Sanctio és a magyar történeti alkotmány

Forgó András: A királynő és az érsek. Esterházy Imre szerepe Mária Terézia uralkodásának kezdeti éveiben

Krász Lilla: Mária Terézia (köz)egészségügyi reformjainak olvasatai

Serfőző Szabolcs: „Rex femineus”. Mária Terézia reprezentációjának maszkulin és feminin elemei pozsonyi koronázási ceremóniáján és portréin

 

2023/4. szám

FUTBALLPÁLYÁK, KÉNYSZERPÁLYÁK – Vendégszerkesztő: Szegedi Péter, Zeidler Miklós

Barát Bence: Ellenfelekből ellenségek. Az FTC–MTK ellentét kialakulása és rétegei 1926 előtt

Csillag Péter: Az erdélyi labdarúgás kérdései a második bécsi döntés után (1940–1945)

Kiss László – Mitrovits Miklós: A sport és a szakszervezetek – a sportegyesületi struktúra átalakítása Kelet-Közép-Európában

Lorenzo Venuti: Túllépni az Aranycsapaton. A sport mint a kulturális diplomácia eszköze a magyar forradalom után (1956–1960)

 

2023/5. szám

TANULMÁNYOK BUDAPEST EGYESÍTÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJÁRA

Szende Katalin: Buda helye Közép-Európa középkori városfejlődésében

Kenyeres István: A budai és pesti vásárok a középkortól a 19. századig

Herédi Attila: Partrendőrség Pesten (1870–1874)

Sipos András: Budapest bevételei és beruházásai a két világháború között

Lukács Anikó: A Szent István-ünnep mint idegenforgalmi esemény Budapesten

Rácz Attila: A fővárosi népi ellenőrzési bizottságok működése 1958–1959-ben

 

KRÓNIKA

Kenyeres István: A Budapest Időgép mint a történeti kutatás eszköze

Népessy Noémi – Horváth Péter – Perényi Roland: A Budapest-hatás. Fővárosi kötődések és identitások (Kiállításismertető)

Hermann István – Toma Katalin: Budapest történeti monográfia

 

2023/6. szám

MECENATÚRA ÉS TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS – Vendégszerkesztő: Klement Judit

Klement Judit: Bevezető

Bárány Zsófia: A Szent István Társulat és támogatói köre 1848 és 1858 között

Szalisznyó Lilla: A Nemzeti Színház és a jótékonyság különböző formái a 19. században

Konrád Miklós: Zsidó nagypolgári mecenatúra és műpártolás a dualizmus idején Baráth Katalin: Stadionok közadakozásból. A korai sportpályák támogatói az FTC és az MTK történetében, 1909–1912

Róka Enikő: Az értékhalmozás csendes évtizedei. A Fővárosi Képtár története, 1959–1989

 

A Századok szerkesztősége

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!